Giảm nh3 cân bằng chuển dịch theo chiều


Một hệ đang ở trạng thái cân bằng nếu ta tăng nhiệt độ của hệ thì cân bằng dịch chuyển theo chiều thu nhiệt, khi nhiệt độ của hệ giảm thì cân bằng dịch chuyển theo chiều tỏa nhiệt. Ví dụ 1: N 2(k) + 3H 2(k) ⇔ 2NH 3(k) ∆H o = -92,6kJ.
Do đó, cho dù tăng hay giảm nhiệt độ làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận hay nghịch đều có thể được áp dụng cùng một nguyên lý như với thay đổi nồng độ. Lấy ví dụ, phản ứng thuận nghịch của khí nitơ và khí hidro để tạo thành amoniac:
Cho phản ứng: N2(k) + 3H2(k) ⇔ 2NH3 (k); . Hai biện pháp đều làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là A. giảm nhiệt độ và giảm áp suất. B. tăng nhiệt độ và tăng áp suất. C. giảm nhiệt độ và tăng áp suất. D. tăng nhiệt độ và giảm áp suất.
Cấu 1 : Cân bằng chuyển dịch theo chiều nào khi tăng nhiệt độ tăng áp suất H2 + I2 = 2HI delta H=0 N2O2 = 2NO2 delta H>0 Câu 2 : Tính pH của dung dịch NH3
Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học: a.Ảnh hưởng của nồng độ: Tăng [chất tham gia], giảm [chất sản phẩm]→CB chuyển dịch theo chiều thuận. Giảm [chất tham gia], tăng [chất sản phẩm]→CB chuyển dịch theo chiều nghịch. b.Ảnh hưởng của nhiệt độ:
Cân bằng hóa học nào sau đây không bị chuyển dịch khi thay đổi áp suất của hệ phản ứng? Cho cân bằng hóa học N2 (khí) + 3H2 (khí) ⇄ 2NH3 (khí). Khi nhiệt độ tăng thì tỷ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi.
Phát biểu đúng là A. Khi giảm nồng độ H2 thì cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. B. Khi tăng áp suất phản ứng của hệ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. C. Khi giảm nồng độ NH3 thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. D.
Do đó, ở đây cân bằng phải chuyển theo chiều nghịch để giảm nhiệt độ b. Như trên mình đã nói, theo nguyên lý lostarie, khi tách amoniac ra => nồng độ amoniac giảm vậy cần bằng phải chuyển dịch theo chiều làm tăng nồng độ amoniac => chuyển dịch theo chiều thuận
1,đặt 2 cốc lên 2 đĩa cân, cân thăng bằng.Cho 10,6(g) Na2CO3 vào cốc A và 11,82(g) BaCO3 vào cốc B. Sau đó thêm 12(g) dung dịch H2SO4 98% vào cốc A cân mất thăng bằng.Nếu thêm từ từ dung dịch HCl 14,6% vào cốc B cho tới khi cân trở lại thăng bằng thì tốn bao nhiêu g dung dịch HCl (giả sử H2O và HCl bay hơi không đáng kể …
Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng: N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k) ∆H < 0 Những thay đổi nào sau đây làm cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận? A. Giảm áp suất B.Tăng nhiệt độ C.Tăng nồng độ các chất N2 và H2 D.Tăng nồng độ NH3 Câu 27.